Vita

2009 - 2014  Kulturwissenschaften (BA. of Arts) an der Europa Universität Viadrina
2012 - 2013  Freie Kunst an der HBK Braunschweig bei Hartmut Neumann
2013 - 2014  Bildende Kunst an der UdK Berlin bei Gina Burdass

2014 - 2018  Freie Kunst an der HBK Braunschweig bei Frances Scholz
2017 - 2018  Freie Kunst an der University of Arts Belgrade bei Mileta Prodanovic
 
2014 - 2017  Kunstwissenschaft (MA. of Arts) an der HBK Braunschweig